Læs kredsformandens referat fra kongressen

Du kan læse kredsformandens referat fra kongressen
Kongres 2012

Danmarks Lærerforenings kongres blev i år holdt i Tivoli Congres center d. 12. – 13. september.
Kongressen er i lige årstal en såkaldt lille kongres, hvilket betyder, at den kun varer i 2 dage.
På de små kongresser aflægger formanden ikke beretning, men nøjes med en velkomsttale.
Anders Bondo Christensen (ABC) indledte med at slå forsonlige toner op, men han krævede også, at mistænkeliggørelsen af lærerne holder op. Lærerne er parat til at tage ansvar for at levere god undervisning, også selv om rammerne er stramme. "Vi går ikke rundt og råber 'flere ressourcer, flere ressourcer'. Vi tager gerne vores del af ansvaret. Men vi skal også have opbakning til det. Derfor er det ynkeligt samtidig at høre på, at finansministeren og KL mistænkeliggør, om lærerne passer deres arbejde", sagde Anders Bondo.
ABC sagde om de forestående overenskomstforhandlinger, at de bliver vanskelige, fordi forhandlingsklimaet er blevet koldere. Tidligere var det sådan, at det var vigtigt for KL, at begge parter i overenskomstforhandlingen oplevede, at de havde lavet en god aftale. Den attitude er markant ændret. Nu virker det, som om KL vil vinde overenskomsten, og der er en tendens til, at de faglige organisationer skal trynes. KL er slået ind på en farlig kurs med sin arbejdsgiverretorik. Samtidig foregår der en politisk indblanding i forhold til lærernes arbejdstid. Christine Antorini har således udtalt, at lærerne skal undervise flere timer, bruger mere tid sammen med eleverne, og forældrene skal have lettere ved at komme i kontakt med lærerne. Hun har ligeledes udtalt, at erfarne lærere skulle have mindre forberedelsestid og nyuddannede mere tid. Til dette sagde ABC: "Vi har protesteret vildt og voldsomt over politisk indblanding. Det gjorde vi under tidligere statsministre, og vi gør det også nu. Men vi mangler nogle politikere, som træder i karakter og forsvarer den højt besungne danske model.
Anders Bondo ridsede den økonomiske situation op og understregede, at der er problemer overalt i Europa. Hele den offentlige sektor er på nulvækst eller endda minusvækst. Det er generelt i hele Europa. Og det sætter fokus på reguleringsordningen, som sikrer, at lønudviklingen i det offentlige følger udviklingen på det private arbejdsmarked. "Vi skal ikke underkende egen styrke, men vi skal også tage bestik af den virkelighed, vi befinder os i". Derfor er der også lagt op til meget få krav til de kommende overenskomster. Det vigtigste er at bruge pengene på løn”, sagde ABC.
Arbejdstid kom til at fylde en del på kongressen, idet Århus Lærerforening få dage før havde indgået en ny arbejdstidsaftale. Hovedstyrelsen er enig om, at aftalen går i en forkert retning. Den rummer alle muligheder for at vende tilbage til et optællingssystem. ”Vi vil være helt afvisende for at gå den vej”, sagde ABC og blev ledsaget af klapsalver.
Overenskomstkrav
Kongressen vedtog kravene til forårets overenskomstforhandlinger. Det vigtigste er at sikre reallønnen gennem generelle, procentvise lønstigninger for alle medlemmer og bevare reguleringsordningen, så lønnen følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Desuden blev der vedtaget projekter omkring inklusion, arbejdsmiljø og efteruddannelse. Der skal ikke bruges penge på projekterne, var alle enige om. Hvis der bliver penge til overs, skal de anvendes på skolekonsulenter, skolepsykologer og børnehaveklasseledere på anciennitetsløn, som halter bagud i lønudviklingen. Et krav blev desuden, at lærere, som bliver fyret, skal tilbydes ledige stillinger, som opstår i opsigelsesperioden.
Læs mere om OK 13 kravene på www.folkeskolen.dk
Ny Nordisk Skole
Undervisningsminister Christine Antorini var på besøg en times tid til oplæg og debat om Ny Nordisk Skole. Projektet baserer sig på, at udvikling og forandring af skolen skal ske i fællesskab:
”Og der kommer ikke et centralt dogme om, hvordan man skal gøre”, forsikrede ministeren, der i stedet fremhævede værdien af skolernes lokale beslutninger og medarbejdernes engagement.
Formand for skole- og Uddannelsespolitisk udvalg, Bjørn Hansen, opfordrede på kongressen Folketingspolitikerne til at passe på, at lovarbejdet til en ny folkeskolereform ikke afsporer Ny Nordisk Skole. I stedet bør politikerne samarbejde med lærerne under reformarbejdet, som det sker i andre lande, fx i Canada. Værdierne i Ny Nordisk Skole bør være pejlemærker i reformarbejdet, eksempelvis det brede nordiske faglighedsbegreb og den udelte enhedsskole.
Uden diskussion og så godt som enstemmigt vedtog kongressen en resolution, der advarer Christiansborg mod at gøre skolen til en politisk kampplads, når Folketinget senere på efteråret skal forhandle en ny folkeskolereform. Samarbejdet skal blandt andet ske gennem Ny Nordisk Skole, og politikerne bør tænke nøje på formålet med folkeskolen, nemlig at "alle elever skal forlade skolen som livsduelige mennesker, der har mod på og forudsætninger til videre uddannelse", som der står i resolutionen.

Kongressen vedtog at sende et brev til Statsminister Helle Thorning Schmidt, hvor der udtrykkes dyb bekymring over regeringens indblanding i lærernes arbejdsforhold og hvor vi truer med at trække os ud af samarbejdet om Ny Nordisk Skole. Brevet kan læses på http://www.dlf.org/nyheder/visnyhed?id=24668<BR> 
Sidste punkt på dagsordenen var vedtægtsændringer.
Det drejede sig om Særlig Fond, som har til formål at yde støtte til medlemmer under konflikter. Særlig Fond får fra nu af også til formål at modvirke konflikters opståen, og Særlig Fond kan nu finansiere sådanne tiltag.
Ny procedure i forbindelse med valg af kongresdelegerede pensionister til kongressen blev vedtaget. Fra nu af vælges kongresdelegerede på deres årsmøde og ikke ved landsvalg.

Derefter sluttede en kort, men meget intensiv kongres, og alle drog hver til sit - til fjerne eller knapt så fjerne egne af Kongeriget!
HR

Emner

Målgruppe